София 1303, ул. Цар Симеон 89, ет. 3
тел.: (+359 2) 832 60 65; факс: 832 11 49
моб.: 0887 098 062; 0888 467 553; 0885 739 291
e-mail: mdoconsult@abv.bg

За фирмата

“МДО КОНСУЛТ” ООД е регистрирано през януари 2005 г. в София с основна цел да бъде в помощ на работодателите при прилагане на обновеното българско законодателство за осигуряване на здравословен и безопасен труд и растящите изисквания на европейските директиви в областта на безопасността и здравето при работа.

“МДО КОНСУЛТ” ООД консултира професионално юридически и физически лица, самостоятелно наемащи работещи, относно привеждане и организиране на дейността им в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с него наредби и правилници.

“МДО КОНСУЛТ” ООД развива дейността си в две основни направления: безопасност и здраве при работа (БЗР) и професионално обучение.

В областта на БЗР се предлагат консултации и пълен обем от задължителни дейности: изготвяне на пакет от необходими документи съгласно КТ и ЗЗБУТ, обучение по безопасност и здраве при работа на участниците в трудовия процес.

Обемът и съдържанието на фирмения пакет документи гарантира спокойствието Ви при проверки от ИА “Главна инспекция по труда”. “МДО КОНСУЛТ” ООД осигурява поддържането му в актуално състояние.

В областта на професионалното обучение ЦПО към “МДО КОНСУЛТ” извършва:

  • професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация по редица професии и специалности /лицензия №200912813 от 27.01.2010 г. на НАПОО/;
  • обучение на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V. Издаване на удостоверения за квалификационна група/регистрация № 464 от 10.02.2005 г. в ИА “Главна инспекция по труда” – София/;
  • обучение на координатори по безопасност и здраве при работа в строителството.

За периода от създаването си “МДО КОНСУЛТ” ООД натрупа богат практически опит и успя да се наложи като една от водещите фирми за разработване на документи по здравословни и безопасни условия на труд в ключови отрасли на икономиката, като електронна промишленост и информатика, хотелиерство и ресторантьорство, строителство, машиностроене и др. Разполага с добър лекторски екип за обучение на електротехнически и неелектротехнически персонал във всички сфери на електрообзавеждането до 1000V.

“МДО КОНСУЛТ”ООД работи съвместно със Службата по трудова медицина към “БУРМЕКС – ЛБ” ООД.